Trách nhiệm pháp lý và bồi thường

1. Các Bên sẽ chịu trách nhiệm theo Cơ quan tư pháp của Belize về việc không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận này.

2. Không Công ty hay bất kỳ người nào có liên hệ với Công ty, cũng như bất kỳ giám đốc, nhân viên hoặc Thành viên VIP nào của Công ty hoặc các giám đốc, nhân viên hoặc Thành viên VIP tương ứng của họ, không có trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý nào trong trường hợp Công ty không có sơ suất, gian lận hoặc cố ý không trả được nợ do hậu quả hoặc gián tiếp gây ra , bất kỳ tổn thất nào phát sinh do bất kỳ thiệt hại nào đối với hoạt động kinh doanh hoặc danh tiếng của Khách hàng, thiệt hại hoặc chi phí phát sinh liên quan đến Thỏa thuận này hoặc việc cung cấp Dịch vụ theo Thỏa thuận (bao gồm sự thất bại hoặc chậm trễ của bất kỳ ngân hàng hoặc đối tác nào). Theo đó, Khách hàng đồng ý bồi thường hoặc hoàn trả vô điều kiện cho Công ty theo yêu cầu và giữ cho Công ty và các giám đốc, cán bộ, Thành viên VIP, nhân viên hoặc đại diện của Công ty được bồi thường đầy đủ và hiệu quả (cho dù trước hoặc sau khi chấm dứt Thỏa thuận) chống lại bất kỳ và tất cả trực tiếp hoặc gián tiếp hoặc do hậu quả trách nhiệm pháp lý (bao gồm nhưng không giới hạn tất cả các mất mát, thiệt hại, khiếu nại, chi phí hoặc chi phí), do Công ty hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác phải gánh chịu do kết quả trực tiếp hoặc gián tiếp của việc Công ty thực hiện theo Thỏa thuận này, bao gồm (không giới hạn) hành động theo bất kỳ hướng dẫn nào nhận được từ Khách hàng , cũng như phát sinh do Khách hàng không tuân thủ đầy đủ và kịp thời các nghĩa vụ của mình được quy định trong tài liệu này và / hoặc do Công ty cần phải thực thi các trách nhiệm đó đối với bất kỳ hành động hoặc thiếu sót nào của Khách hàng trong việc thực hiện các nghĩa vụ của mình dưới đây, trừ khi các khoản nợ đó là do Công ty sơ suất, cố ý không trả được hoặc do gian lận. Khoản bồi thường này sẽ có hiệu lực sau khi Thỏa thuận này chấm dứt.

3. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, chi phí, chi phí hoặc trách nhiệm pháp lý nào mà Khách hàng phải chịu liên quan đến hợp đồng này, trừ khi những tổn thất, chi phí, chi phí hoặc trách nhiệm pháp lý đó là do sơ suất, cố ý không trả được hoặc do gian lận của Công ty. Mặc dù có các quy định tại Điều 6.2 của Hợp đồng này, Công ty sẽ không có trách nhiệm pháp lý đối với Khách hàng cho dù trong hợp đồng, vi phạm (bao gồm cả sơ suất), vi phạm nghĩa vụ theo luật định, hoặc theo cách khác, đối với bất kỳ tổn thất nào về lợi nhuận, hoặc đối với bất kỳ tổn thất gián tiếp hoặc do hậu quả nào phát sinh theo hoặc trong kết nối với Thỏa thuận này.

4. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự mất cơ hội nào do giá trị tiền của Khách hàng có thể được tăng lên hoặc bất kỳ sự giảm giá nào trong giá trị tiền của Khách hàng, bất kể nguyên nhân là gì, trừ khi những mất mát đó trực tiếp do tổng Sơ suất, cố ý không trả được nợ hoặc gian lận từ phía Công ty.

5. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào là kết quả của việc trình bày sai sự thật, sai sót trong nhận định hoặc bất kỳ hành động nào được thực hiện hoặc Công ty đã bỏ qua, bất cứ khi nào gây ra, trừ khi hành động hoặc thiếu sót đó là do sơ suất, cố ý không trả được hoặc gian lận Công ty.

6. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động hoặc thiếu sót nào hoặc đối với việc mất khả năng thanh toán của bất kỳ đối tác, ngân hàng, người giám sát hoặc bên thứ ba nào khác hành động thay mặt Khách hàng hoặc với hoặc thông qua người thực hiện các giao dịch thay mặt Khách hàng.

7. Công ty không tư vấn đầu tư; đôi khi Công ty có thể đăng báo cáo, tin tức hoặc bất kỳ thông tin nào khác hoặc tham khảo hoặc liên kết đến các trang web khác. Các báo cáo, tin tức hoặc bất kỳ thông tin đăng tải nào khác sẽ không cấu thành lời khuyên đầu tư và không được dựa vào đó. Cũng xin lưu ý rằng Công ty sẽ không thực hiện bất kỳ đánh giá nào về bất kỳ giao dịch được đề xuất nào để xác định xem giao dịch đó có phù hợp với Khách hàng hay không. Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm xác định tính phù hợp của bất kỳ Hoạt động hoặc giao dịch nào Khách hàng có thể sắp xếp hoặc đặt với Công ty về việc liệu nó có đáp ứng các mục tiêu của Khách hàng hay Khách hàng có nguồn tài chính để đáp ứng bất kỳ tổn thất nào mà Khách hàng có thể phải chịu. Nếu Công ty cho rằng, vì bất kỳ lý do gì để đưa ra bất kỳ khuyến nghị và / hoặc lời khuyên nào, Khách hàng đồng ý rằng bất kỳ Hoạt động nào bị ảnh hưởng bởi việc áp dụng hoặc bỏ qua bất kỳ khuyến nghị và / hoặc lời khuyên nào như vậy nhận được từ Công ty sẽ được Khách hàng coi là hoàn toàn dựa vào chính Khách hàng phán quyết và Công ty sẽ không có trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào.

Khách hàng đồng ý rằng Khách hàng sử dụng hướng dẫn, dịch vụ thông báo và dịch vụ giao dịch tự động do Khách hàng chịu rủi ro duy nhất. Hướng dẫn, dịch vụ thông báo và dịch vụ giao dịch tự động được cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng” và “sẵn có”. Công ty không bảo hành rằng:

  • – Hướng dẫn, dịch vụ thông báo hoặc dịch vụ giao dịch tự động sẽ đáp ứng các yêu cầu của Khách hàng;
  • – Hướng dẫn, dịch vụ thông báo và dịch vụ giao dịch tự động sẽ không có lỗi;
  • – Các kết quả có thể nhận được từ việc sử dụng hướng dẫn, dịch vụ thông báo hoặc dịch vụ giao dịch tự động sẽ chính xác hoặc đáng tin cậy;
  • – Bất kỳ lỗi nào trong hướng dẫn, dịch vụ thông báo hoặc dịch vụ giao dịch tự động sẽ được sửa chữa;
  • – Không có lời khuyên hoặc thông tin nào mà Khách hàng có được từ hướng dẫn hoặc sử dụng dịch vụ thông báo hoặc dịch vụ giao dịch tự động hoặc từ kết quả thu được từ việc sử dụng các dịch vụ và / hoặc hướng dẫn đó sẽ tạo ra bất kỳ bảo đảm nào không được nêu rõ trong Điều khoản này.

8. Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng anh ta sẽ chịu trách nhiệm độc quyền và chịu trách nhiệm đối với bất kỳ chiến lược đầu tư hoặc Hoạt động nào và anh ta sẽ không dựa vào Công ty cho bất kỳ mục đích nào và Công ty sẽ không có trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào, bất kể trong bất kỳ trường hợp nào, đối với bất kỳ chiến lược đầu tư hoặc Hoạt động nào như vậy .

9. Khách hàng thừa nhận và giả định (i) rủi ro do nhầm lẫn hoặc hiểu sai trong đơn đặt hàng của Khách hàng được gửi qua nền tảng trên Trang web hoặc ứng dụng di động được Công ty ủy quyền do lỗi kỹ thuật hoặc cơ học của thiết bị hoặc thiết bị, (ii) rủi ro chậm trễ hoặc các vấn đề khác với việc xử lý các đơn đặt hàng của Khách hàng cũng như (iii) rủi ro rằng các đơn đặt hàng của Khách hàng có thể bị đặt bởi những người không có thẩm quyền và đồng ý bồi thường đầy đủ cho Công ty về mọi tổn thất phát sinh do hành động theo các đơn đặt hàng đó. Khách hàng chấp nhận rằng trong quá trình tiếp nhận và truyền đơn đặt hàng của Khách hàng, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm đối với nội dung của nó, việc điều chỉnh giá do bất kỳ sự chậm trễ kỹ thuật nào trong quá trình xử lý hoặc danh tính của người đặt hàng, ngoại trừ sơ suất nghiêm trọng, cố ý mặc định hoặc gian lận bởi Công ty.

10. Khách hàng xác nhận rằng Công ty sẽ không thực hiện hành động dựa trên các đơn đặt hàng được chuyển đến Công ty bằng các phương tiện điện tử khác với đơn đặt hàng của Khách hàng được truyền bằng nền tảng Trang web hoặc ứng dụng di động được Công ty ủy quyền và Công ty sẽ không có trách nhiệm đối với Khách hàng nếu không thực hiện hành động dựa trên đơn đặt hàng.

11. Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ hành động hoặc thiếu sót nào của bên thứ ba cũng như không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ thiệt hại và / hoặc tổn thất và / hoặc chi phí nào gây ra cho Khách hàng và / hoặc bên thứ ba do và / hoặc liên quan đến bất kỳ hành động nào nêu trên hoặc thiếu sót.

12. Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự cố hoặc cắt điện nào ngăn cản việc sử dụng nền tảng trên Trang web và / hoặc Trang web và / hoặc ứng dụng di động được Công ty ủy quyền và không chịu trách nhiệm về việc không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào theo Thỏa thuận này do kết nối mạng hoặc điện những thất bại.

13. Công ty không chịu trách nhiệm về các lỗi trong công việc của bưu điện, mạng Internet, mạng thông tin liên lạc, xảy ra với các lý do không phụ thuộc vào Công ty, và sau đó là việc Khách hàng chậm nhận hoặc không nhận được bất kỳ thông báo nào của Công ty.

14. Theo đây, khách hàng chấp nhận hoàn toàn và không thể hủy ngang mọi rủi ro liên quan đến việc bảo vệ tiền, bao gồm nhưng không giới hạn những thay đổi bất lợi trong điều kiện thị trường khi đầu tư vào danh mục đầu tư đã chọn được chỉ định trên Trang web. Khi xảy ra các sự kiện (rủi ro) quy định tại Khoản này, trách nhiệm của Công ty được loại trừ hoàn toàn.

15. Công ty không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về các hành động hoặc thiếu sót của các bên thứ ba đang thực hiện ngân hàng, thanh toán hoặc bất kỳ hoạt động nào khác, tương tự như nó hoặc hoạt động trung gian khác liên quan đến việc hỗ trợ ngân hàng hoặc các tài khoản khác, thanh toán hoặc chuyển tiền của Khách hàng.

16. Khách hàng hiểu và chấp nhận rằng Công ty không thể cung cấp cho Khách hàng bất kỳ lời khuyên pháp lý hoặc đảm bảo nào liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ và Công ty không tuyên bố bất kỳ điều gì về tính hợp pháp của Dịch vụ trong phạm vi quyền hạn của Khách hàng. Khách hàng sử dụng Dịch vụ trên Trang web theo lựa chọn, quyết định và rủi ro duy nhất của mình và Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm xác minh xem nó có hợp pháp hay không trong phạm vi quyền hạn của Khách hàng.

17. Dịch vụ có sẵn và chỉ có thể được sử dụng bởi các cá nhân hoặc công ty, những người có thể hình thành các hợp đồng ràng buộc pháp lý theo luật và quy định áp dụng cho quốc gia cư trú của họ. Không giới hạn những điều đã nói ở trên, Dịch vụ không khả dụng cho những người dưới 18 tuổi hoặc dưới độ tuổi hợp pháp (“Trẻ vị thành niên”). Nếu Khách hàng là Trẻ vị thành niên, Khách hàng không được sử dụng Dịch vụ. Công ty có quyền yêu cầu bằng chứng về tuổi ở bất kỳ giai đoạn nào để xác minh rằng Trẻ vị thành niên không sử dụng Dịch vụ. Công ty có thể hủy Tài khoản của Khách hàng và loại trừ một người khỏi việc sử dụng Dịch vụ nếu không cung cấp bằng chứng về tuổi hoặc nếu Công ty nghi ngờ rằng một người sử dụng Dịch vụ là Trẻ vị thành niên. Nếu khoản tiền gửi vào Tài khoản được thực hiện bởi Người nhỏ, Công ty có quyền trả lại khoản tiền gửi cho Người nhỏ tuổi theo chi tiết thanh toán được sử dụng cho khoản tiền gửi và kết quả là khoản thanh toán Hoạt động sẽ bị hủy. Để tránh nghi ngờ, khả năng truy cập Trang web không nhất thiết có nghĩa là Dịch vụ và / hoặc các hoạt động của Khách hàng thông qua đó, là hợp pháp theo luật, quy định hoặc chỉ thị liên quan đến quốc gia cư trú của Khách hàng.

18. Nếu Công ty được yêu cầu bởi bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào để đánh giá xem Khách hàng có đủ kinh nghiệm và kiến ​​thức để hiểu các rủi ro liên quan đến Hoạt động của Khách hàng hoặc các giao dịch khác hay không, Công ty sẽ dựa vào thông tin do Khách hàng cung cấp và các thông tin khác Khách hàng có thể cung cấp cho Công ty sau đó. Khách hàng xác nhận rằng tất cả các thông tin đó là đúng sự thật, chính xác và đầy đủ và Công ty sẽ không có trách nhiệm pháp lý trong trường hợp không có. Khách hàng sẽ thông báo cho Công ty nếu bất kỳ thông tin nào như vậy không còn đúng sự thật, chính xác và đầy đủ. Nếu Công ty không thể có đủ thông tin để đưa ra đánh giá như vậy hoặc trên cơ sở thông tin được cung cấp, Công ty quyết định rằng Khách hàng không có mức độ kinh nghiệm và kiến ​​thức phù hợp về Dịch vụ, theo luật và quy định hiện hành, Công ty có thể từ chối cung cấp Dịch vụ cho Khách hàng. Nếu Công ty tiết lộ thông tin sai lệch (bao gồm cả lỗi chính tả) do Công ty Khách hàng cung cấp cho Công ty có thể hủy bất kỳ khoản thanh toán nào cho Khách hàng và khóa Tài khoản của Khách hàng. Nếu Công ty từ chối cung cấp Dịch vụ cho Khách hàng, Công ty sẽ không có trách nhiệm pháp lý nào đối với Khách hàng do việc từ chối đó.

19. Công ty bảo lưu quyền và có quyền vào bất kỳ lúc nào, và theo quyết định riêng của mình, hạn chế cung cấp Dịch vụ của mình cho một số khu vực pháp lý nhất định và coi đó là các quốc gia bị cấm. Danh sách các quốc gia không đầy đủ và có thể được cập nhật bất kỳ lúc nào nếu Công ty cho là phù hợp theo quyết định riêng của mình mà không cần thông báo trước. Công ty có quyền yêu cầu bằng chứng rằng Khách hàng không cư trú tại một trong những quốc gia bị cấm và bất kỳ thông tin bổ sung nào được cho là cần thiết để xác minh việc tuân thủ điều khoản này.

20. Khách hàng thừa nhận và chấp nhận rằng Công ty áp dụng phương pháp quản lý và giảm thiểu rủi ro theo đó một số cài đặt nhất định có thể áp dụng và một số tính năng nhất định có thể không khả dụng trên tài khoản của Khách hàng

21. Khách hàng sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của bên thứ ba và / hoặc thông tin được cung cấp bởi các dịch vụ của bên thứ ba để tiếp thị và / hoặc nếu không, theo quyết định và trách nhiệm riêng của họ, chịu mọi trách nhiệm pháp lý phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ của bên thứ ba. Theo đó, Khách hàng được khuyến khích tìm kiếm lời khuyên và / hoặc đào tạo trước khi sử dụng các dịch vụ hoặc thông tin được cung cấp để đảm bảo rằng họ hiểu đầy đủ các công cụ, thuật ngữ kỹ thuật và mô tả được cung cấp. Xin lưu ý rằng Công ty không có tư cách cung cấp lời khuyên và / hoặc đào tạo như vậy.